SERVEIS A COMUNITATS

SC GESTIÓ posa la seva experiència i professionalitat al servei de les comunitats de propietaris tant per a la seva administració integral com per a la disposició de serveis parcials

QUE OFERIM ?

• Més de 250 m2 de modernes instal·lacions (atenció a públic, sales de reunions, arxiu ...)
• 4 sales de reunions amb diferents capacitats (fins a 40 persones)
• Aplicacions informàtiques especifiques per a la gestió comptable i pel seguiment d’incidències
• Un compte bancari específic per a cada comunitat).
• 2.000.000,00 € en assegurança de Responsabilitat Civil Professional, i 25.000,00 € en assegurança de caució
• Ampli ventall de professionals per atendre les eventualitats més diverses quan sigui necessari

QUE FEM ?

En l'administració integral de la comunitat:

• Execució dels acords presos pel membres de la comunitat en les respectives assemblees
• Control econòmic de la comunitat (tant en les seves despeses com en els seus ingressos per quotes)
• Vetlla del compliment de les obligacions dels propietaris
• Vetlla de la conservació els béns i serveis de la comunitat, amb facultat de decidir respecte de necessàries obres de caràcter urgent
• Assessorament als membres de la comunitat
• Custòdia de la documentació
• Vetlla d’un bon funcionament de la comunitat
• ... en definitiva totes les funcions i responsabilitats derivades del que determina la legislació aplicable, (Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya), per a l´Administrador i el Secretari de la comunitat.

En el cas de disposició de serveis parcials, podem acomodar-nos a les necessitats de cada client, essent el mes se’ns demana l´exercici del control econòmic (despeses i ingressos) amb la preparació de la informació econòmica (resums i detalls de despeses i ingressos, la seva repercussió per cada departament i el balanç de situació) que ha de disposar tot propietari en l’assemblea anual ordinària i l’assessorament. En aquests casos sempre es disposarà d’accés a la nostra cartera de professionals per a determinats serveis i a les nostres sales de reunions.

FORMULARI DE CONTACTE